Hieronder geven we de 15 aandachtspunten die het nieuwe regeerakkoord zal brengen. Deze heeft de nieuwe federale regering gevonden na weer meer dan 500 dagen te onderhandelen. Maar wat betekenen deze aandachtspunten nu voor jouw onderneming?

 1.  Perspectieven na corona

Het is van cruciaal belang dat een nieuwe algemene lockdown vermeden wordt. De regering maakt in haar teksten dan ook concrete plannen om het nodige te doen en het uitbreken van volgende golven van het virus of toekomstige pandemieën snel en lokaal in te dijken en om perspectief te bieden. Het door de regering-Wilmès opgesteld interfederaal strategisch plan voor de aanpak van Covid-19 wordt daarbij bekrachtigd, met onder meer de aanstelling van een coronacommissaris die de communicatie moet stroomlijnen.

 1.  Verlagen van werkgeversbijdragen en behouden van de vennootschapsbelasting

De vrees bestond dat de noodzakelijke verlaging van de werkgeversbijdragen en de vennootschapsbelasting die ingevoerd werd door de regering-Michel teruggeschroefd zou worden. Die vrees blijkt gelukkig ongegrond. En terecht, want globaal genomen behoort België tot de landen met de hoogste belastingdruk voor ondernemingen.

 1.  Verlaagd BTW tarief van 6% voor renovatie

“In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied”, staat in het regeerakkoord. De gebouwen in België presteren op energievlak barslecht. Alle cijfers tonen aan dat onze woningen sterk verouderd en bijzonder energieverslindend zijn.

 1.   Solvabiliteit ondernemingen herstellen

Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om voor de inkomstenjaren 2021-2023 op een deel van de winst geen vennootschapsbelasting te betalen om zo de solvabiliteit en liquiditeit te versterken. Men moet met dat deel een ‘wederopbouwreserve’ aanleggen om zo het eigen vermogen te kunnen versterken. 

 1.  Activering ontslagvergoeding

De beleidsmakers hebben de bedoeling om ontslagen werknemers “te stimuleren met inzetbaarheidsmaatregelen” en ervoor te zorgen dat werkzoekenden “zo snel als mogelijk naar de arbeidsmarkt worden geleid”. 

Over hoe dat dan precies in zijn werk zou moeten gaan, blijft de tekst onduidelijk.

 1.  Invoering opleidingsrekening

“Om de werknemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zal er in overleg met de sociale partners en de deelstaten een ‘individuele opleidingsrekening’ ingevoerd worden, die gedurende de volledige loopbaan gebruikt kan worden”, stipuleert het regeerakkoord.

Levenslang leren maakt mensen wendbaar, en dat zullen we nodig hebben. De technologische en digitale revolutie zal de arbeidsmarkt sterk doen veranderen. Bovendien staat de productiviteit onder druk en zullen we langer moeten werken en meer mensen aan het werk moeten zetten om onze welvaart te behouden. In een kenniseconomie zoals de Vlaamse is levenslang leren essentieel om deze uitdagingen aan te pakken. 

 1.  Veralgemening aanvullende pensioenen

“Wat de tweede pensioenpijler betreft, blijft het een doelstelling om deze verder te veralgemenen”, stelt het regeerakkoord. Er wordt bekeken hoe elke werknemer zo snel mogelijk gedekt kan worden door een aanvullend pensioenplan dat een bijdrage van minstens 3% van het brutoloon omvat.

 1.  Administratieve vereenvoudiging

Er zal volop ingezet worden op de afbouw van administratieve lasten voor burgers en ondernemingen. De regering wil dit doen door onder meer de digitale dienstverlening te verbeteren, e-government toepassingen verder te ontwikkelen en door snellere vergunningsprocedures te implementeren. Ook ‘slapende regelgeving’ en de eigen structuur van overheidsinstellingen wordt onder de loep genomen.

Er komt tegen midden 2021 een nieuw Kafka-plan met een ambitieuze vereenvoudiging voor burgers, bedrijven en het middenveld. Voor bedrijven wil de regering minstens de volgende procedures aanpakken:

– De ganse procedure voor de opstart en het beheer van een onderneming wordt vereenvoudigd.
– De lastenverlagingen voor tewerkstelling van bepaalde werknemers zullen automatisch toegekend worden, met zo min mogelijk administratieve verplichtingen voor de werkgever. 
– In de bouwsector wordt werk gemaakt van een elektronische werfmap.

 1.  Energieprijzen onder controle via energienorm 

Men pleit al langer voor de invoering van een specifieke energienormen die de concurrentiepositie van onze ondernemingen ten opzichte van buurlanden moet vrijwaren. 

Die vraag heeft nu gehoor gekregen in het regeerakkoord waardoor de energieprijzen in de toekomst onder controle gehouden kunnen worden. Hetzelfde principe zal overigens ingevoerd worden voor gezinnen, wat de koopkracht ten goede komt.

 1.  Rechtszeker kader luchthaven Zaventem

“We realiseren een oplossing voor de geluidshinder en voor de rechtsonzekerheid waarmee de luchthaven Brussel-Nationaal wordt geconfronteerd. De regering werkt een ontwerp van evenwichtige vliegwet uit”, belooft het regeerakkoord.

Om een rechtszeker kader voor vluchten op Zaventem te kunnen bieden, is er nood aan een globaal akkoord tussen de federale overheid en de gewesten, samen met de goedkeuring van een vliegwet.

 1.  Opstart 5G

Heel wat landen hebben de afgelopen jaren al geïnvesteerd in de uitrol van 5G-netwerken, maar ons land bleef op dat vlak achter. Nochtans kan 5G gezien worden als cruciale onderliggende technologie voor digitale transformatie, al was het maar op het vlak van snelheid en betrouwbaarheid. Hier zal nu verandering in komen. De federale regering maakt zich sterk de 5G-veiling “zo snel als mogelijk” te organiseren.

Ook wil ze voor de invoering van 5G en de uitrol van glasvezel op korte termijn bij alle stakeholders een draagvlak creëren.

 1.  Risico op belastingverhogingen voor bedrijven

De regering wil een voortrekkersrol spelen inzake het invoeren van een minimumbelasting: “België zal ervoor pleiten dat de winst van een multinational in ieder afzonderlijk land onderworpen moet zijn aan tenminste een minimumniveau van belastingheffing, en dat er geen uitzonderingen gemaakt worden voor bepaalde belastingregimes, er zal tegelijkertijd voor gezorgd worden dat het concurrentievermogen van bepaalde belangrijke sectoren van zijn economie behouden blijft.”

Daarnaast wordt er gesproken over een digitaks. “Er moet een vorm van digitale taxatie komen. Daarom zal België het voortouw nemen in de besprekingen voor dergelijke taxatie op internationaal niveau (OESO/EU). Een akkoord op internationaal niveau geniet de voorkeur. Indien er geen internationaal akkoord gevonden kan worden (in de schoot van de OESO en/of van de EU) zal België zelf een digital service taks invoeren in 2023.”

Verder zijn er mogelijke lastenverhogingen: “Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd behalve in het kader van budgettaire discussies waarbij de afgesproken evenwichten gerespecteerd worden (inkomsten, uitgaven & diversen) en met respect voor mensen die werken, ondernemen en sparen”, luidt het.

 1.  Activering discriminatietoetsen

De toepassing van de bestaande discriminatietoetsen wordt verbeterd, stelt het regeerakkoord. “De sociale inspectie moet discriminatietoetsen kunnen uitvoeren op basis van ofwel een onderbouwde klacht, ofwel datamining ofwel een objectieve aanwijzing. Het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of procureur des konings blijft behouden. Er mag tegelijk nooit sprake zijn van uitlokking.”

 1.  Extra geboorteverlof

“Het geboorteverlof, dat emancipeert en de gelijkheid man-vrouw bevordert, wordt opgewaardeerd”, luidt het in het regeerakkoord. Het geboorteverlof voor vaders en meemoeders zou verdubbelen van 10 dagen naar 20 dagen. Dat terwijl België al in de top zit van de hoogste vaderschapsverloven. 

 1.  Extra betaalde feestdag

De deelstaten krijgen de mogelijkheid om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. Voor Vlaanderen betekent dit dat 11 juli een extra betaalde feestdag kan worden. “Dit wordt georganiseerd zonder budgettaire meerkost”, aldus het regeerakkoord. 

Categories: Ondernemen